3esi enersight 3esi-Enersight planning

Planning hierarchy white icon.